मुक्रमाबाद येथील लेंडी प्रधान प्रकल्पांतर्गत संबंधीत घराचा मावेजा मुखेड तहसील कार्यालयात होणार वाटप

ठळक घडामोडी नांदेड जिल्हा मुखेड

नांदेड : दि 04 :-

भुसंपादन प्रस्ताlव लेंडी प्रधान प्रकल्पd (जुने गावठाण) वार्ड क्र. 1 बुडीत क्षेत्रासाठी मुखेड तालुक्यातील मौजे मुक्रमाबाद येथील संपादनातील घराचा अंतिम मावेजा संबंधीत घर मालकांना 6 ते 10 जुलै 2020 या कालवधीत मुखेड तहसी ल कार्यालय येथे वाटप करण्यातत येणार आहे.

काही प्रशासकिय कारणामुळे सदर मावेजा वाटपाचे ठिकाण मुक्रमाबाद शासकिय विश्रामगृह हे बदलण्यामत आाले आहे. वार्ड क्र. 1 मधील संपादनातील घरमालकांना संपादीत घराचा मावेजा आता मुखेड तहसीयल कार्यालय येथे 6 ते 10 जुलै 2020 कालावधीत वाटप करण्या त येत आहे. नोटीशीत नमुद दिनांकास आवश्यकक ते कागदपत्रे घेवून मावेजा उचल करण्याासाठी संबंधीतांनी मुखेड तहसील कार्यालय येथे उपस्थित रहावे. तसेच मावेजा वाटप ठिकाण बदलाची नोंद घ्याठवी, असे आवाहन उपजिल्हाधिकारी (भुसंपादन) लसिका, नांदेड यांनी केले आहे.