रेतीचे उत्खनन, वाहतूकीच्या तक्रार निवारणासाठी तक्रार निवारण कक्ष स्थापन

ठळक घडामोडी नांदेड नांदेड जिल्हा महाराष्ट्र

नांदेड   :  वैजनाथ स्वामी

राज्य महसुल व वन विभाग मुंबई यांचा शासन निर्णय 3 जानेवारी 2018 मधील तरतुदीनुसार वाळु, रेतीचे अवैध उत्खनन व वाहतुकीच्या तक्रारी, निनावी तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी तक्रार निवारण कक्ष करण्याबाबत निर्देश देण्यात आले आहे.

त्यानुसार नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतुकीच्या तक्रारीसंदर्भात तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करण्यात येत आहेत. या तक्रार निवारण कक्षामध्ये 24 तास कर्मचारी यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. तक्रार निवारण कक्षासाठी मोबाईल क्रमांक 8007424242 व 8007434343 असे दोन क्रमांक देण्यात आले होते.

या दोन मोबाईल क्रमांकाच्या व्हाट्सअपवर तक्रार नोंदविण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. ज्या ठिकाणावरुन अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतुक प्रत्यक्ष सुरु आहे. याबाबतचे फोटो किंवा व्हीडीओ (Live Photo & Video) अशाच तक्रारी अर्जदार यांनी व्हाट्सअपवर नोंदविण्यात यावी. तसेच तक्रारीच्या अनुषंगाने तक्रारीचे स्वरुप ज्यामध्ये व स्थळाचे नाव, गावाचे नाव व तालुका इत्यादी व त्यासोबत आवश्य‍क ते पुरावे जोडुन पाठवावेत. सदर तक्रार संबंधीत अधिकारी यांच्याकडे पाठवुन 48 तासाच्या आत तक्रार निकाली काढुन संबंधीतास कळविण्याणत येईल, असे जिल्हाधिकारी नांदेड यांनी कळविले आहे.